Dựa vào câu chuyện trên, chọn vế câu ở bên B phù hợp với từ ngữ ở bên A dể tạo 2 câu mẫu Ai làm gì?

  • 1 Đánh giá

5. Dựa vào câu chuyện trên, chọn vế câu ở bên B phù hợp với từ ngữ ở bên A dể tạo 2 câu mẫu Ai làm gì?

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021