Chép đoạn văn sau vào vở và đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

  • 1 Đánh giá

3. Chép đoạn văn sau vào vở và đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

Các dân tộc Việt Nam

Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày Mường hay Dao Gia-rai hay Ê-đê Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ cùng nhau no đói giúp nhau.

Bài làm:

Các dân tộc Việt Nam

Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021