Chọn câu phù hợp với mỗi tranh trong câu chuyện Giọng quê hương

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

2. Chọn câu phù hợp với mỗi tranh trong câu chuyện Giọng quê hương

a. Một anh thanh niên đến xin trả tiền ăn giúp Thuyên và Đồng.

b. Thuyên và Đồng vào quán để ăn trưa và hỏi đường về.

c. Anh thanh niên nhắc tới quê hương; cả ba người đều bùi ngùi nhớ quê.

Bài làm:

Ta nối như sau:

1 - b. Thuyên và Đồng vào quán để ăn trưa và hỏi đường về.

2 - a. Một anh thanh niên đến xin trả tiền ăn giúp Thuyên và Đồng.

3 - c. Anh thanh niên nhắc tới quê hương; cả ba người đều bùi ngùi nhớ quê.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021