Thảo luận để tìm âm hoặc vần thích hợp để có thể điền vào chỗ trống dưới mỗi bức tranh

  • 1 Đánh giá

5. Viết từ dưới tranh

Thảo luận để tìm âm hoặc vần thích hợp để có thể điền vào chỗ trống dưới mỗi bức tranh

Bài làm:

a. Chọn s hoặc x điền vào chỗ trống:

  • Hình 1: Nhảy xa
  • Hình 2: Nhảy sào
  • Hình 3: Bắn súng

b. Chọn in hay inh điền vào chỗ trống:

  • Hình 1: Điền kinh
  • Hình 2: Thể dục thể hình
  • Hình 3: Truyền tin
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021