Thảo luận để chọn dòng nêu đầy đủ ý nghĩa của câu chuyện

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để chọn dòng nêu đầy đủ ý nghĩa của câu chuyện

a. Ca ngợi anh Núp đánh Pháp giỏi.

b. Ca ngợi dân làng Kông Hoa lập được nhiều thành tích.

c. Ca ngợi anh Núp và dân làng Kông Hoa đánh Pháp giỏi.

Bài làm:

Dòng nêu đầy đủ ý nghĩa của câu chuyện là:

Đáp án: c. Ca ngợi anh Núp và dân làng Kông Hoa đánh Pháp giỏi.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021