Chọn hai từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở hoạt động 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu

Chọn hai từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở hoạt động 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

Bài làm:

  • Buổi chiều: Buồi chiều, hai bố con chạy ra công viên tập thể dục.
  • Chiều chuộng: Bạn Nam được bố mẹ chiều chuộng từ bé nên rất hư.
  • Ngược chiều: Chú công an thổi phạt bác xe ôm đi ngược chiều.
  • Chiều cao: Bạn Ngân có chiều cao rất lí tưởng
  • Chênh lệch: Lớp em có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021