Trong bài thơ trên, những con vật nào được nhân hoá? Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào? Em thích hình ảnh nào? vì sao?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc bài thơ, thảo luận để trả lời câu hỏi:

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang

a. Trong bài thơ trên, những con vật nào được nhân hoá?

b. Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào?

c. Em thích hình ảnh nào? vì sao?

Bài làm:

a. Trong bài thơ, kim giờ, kim phút và kim giây được nhân hoá.

b. Những vật ấy được nhân hoá bằng từ xưng hô và từ ngữ chỉ hoạt động.

  • Kim giờ xưng bằng bác - hành động: thận trọng nhích từng li.
  • Kim phút xưng bằng anh - hành động: lầm lì đi từng bước.
  • Kim giây xưng bằng em bé - hành động: chạy vút lên.

c. Em thích hình ảnh kim giây. Kim giây nhỏ nhất nên chạy nhanh một cách tinh nghịch, vút lên trước. Đúng như hình ảnh của trẻ con chúng em.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021