Đọc những câu sau. Viết vào vở câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu đó

  • 1 Đánh giá

6. Đọc những câu sau. Viết vào vở câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu đó

a. Trả em không được tắm ở sông hồ một mình vì rất nguy hiểm

b. Hùng được thầy giáo khen vì thành tích trong bóng đá

c. Nhiều người thích đi xem hội vì hội rất đông vui

Bài làm:

a. Trả em không được tắm ở sông hồ một mình vì rất nguy hiểm

=> Vì sao trẻ em không được tắm ở sông hồ một mình?

b. Hùng được thầy giáo khen vì thành tích trong bóng đá

=> Vì sao Hùng được thầy giáo khen?

c. Nhiều người thích đi xem hội vì hội rất đông vui

=> Vì sao nhiều người thích đi xem hội?

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021