Điền vào chỗ trống: s hay x? uôc hay uôt?

  • 1 Đánh giá

2. Thi học thuộc bài thơ trước lớp

3. Điền vào chỗ trống:

PHIẾU HỌC TẬP A

s hay x?

Sáng ...uốt xao ....uyến

sóng ...ánh xanh ....ao

PHIẾU HỌC TẬP B

uôc hay uôt?

gầy g.... nhem nh......

chải ch..... n.... nà

Đặt hai câu với các từ vừa điển trong bảng và viết vào vở.

Bài làm:

PHIẾU HỌC TẬP A

s hay x?

Sáng suốt xao xuyến

sóng sánh xanh xao

PHIẾU HỌC TẬP B

uôc hay uôt?

gầy guộc nhem nhuốc

chải chuốt nuột

Đặt câu:

  • Người bạn Nam trông thật gầy guộc
  • Trước khi ra ngoài, bạn Nam luôn phải chải chuốt thật kĩ.
  • Bạn Lan ốm nên nước da xanh xao
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021