Lấy mẫu đơn in sẵn ở góc học tập - đơn xin tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ thiếu nhi phường. Điền thông tin cá nhân, hoàn thành đơn:

  • 1 Đánh giá

4. Viết đơn

a. Lấy mẫu đơn in sẵn ở góc học tập (đơn xin tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện).

b. Điền thông tin cá nhân, hoàn thành đơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ........ tháng ........ năm .......

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Ban chủ nghiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi Phường.............

Em tên là: ..................

Ngày sinh: .........., Nam (nữ): .............

Địa chỉ: ..................................................

Học sinh lớp: ..............Trường: .......................

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi Phường (xã, quận, huyện).

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

.......................................

Bài làm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Ban chủ nghiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Em tên là: Đặng Quang Tuấn

Ngày sinh: 13-9-2011, Nam (nữ): Nam.

Địa chỉ: Số 14, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Học sinh lớp: 3B Trường: Tiểu học Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi Phường (xã, quẫn, huyện).

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Đặng Quang Tuấn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021