Âm truyền đến tai bạn B qua môi trường nào khi nghe thấy tiếng gõ ? Cùng cách bạn A một khoảng như nhau mà bạn B thì nghe thấy tiếng gõ, còn bạn C lại không nghe thấy. Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

  • 1 Đánh giá

* Thí nghiệm 2 (SGK KHTN trang 101)

Âm truyền đến tai bạn B qua môi trường nào khi nghe thấy tiếng gõ ?

Cùng cách bạn A một khoảng như nhau mà bạn B thì nghe thấy tiếng gõ, còn bạn C lại không nghe thấy. Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

Bài làm:

Âm thanh đến tai bạn B qua môi trường chất rắn.

Cùng cách bạn A một khoảng như nhau mà bạn B thì nghe thấy tiếng gõ, còn bạn C lại không nghe thấy. Hiện tượng đó chứng tỏ âm thanh truyền qua môi trường chất rắn tốt hơn không khí.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021