Hãy sử dụng các cụm từ thích hợp: các đầu, một đầu, chưa được nối, đã được nối, chưa có, đang có, chưa hoạt động, đang hoạt động, điền vào chỗ trống trong khung dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Mạch điện kín

Hãy sử dụng các cụm từ thích hợp: các đầu, một đầu, chưa được nối, đã được nối, chưa có, đang có, chưa hoạt động, đang hoạt động, điền vào chỗ trống trong khung dưới đây:

Mạch điện gồm nguồn điện, dụng cụ điện và dây dẫn điện được gọi là kín khi: .................... của dụng cụ điện .............. vào nguồn điện. Khí đó ......................... dòng điện chạy qua dụng cụ điện, nên dụng cụ điện.....................

Bài làm:

Mạch điện gồm nguồn điện, dụng cụ điện và dây dẫn điện được gọi là kín khi: các đầu của dụng cụ điện đã được nối vào nguồn điện. Khí đó đang có dòng điện chạy qua dụng cụ điện, nên dụng cụ điện đang hoạt động.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021