Bằng kiến thức đã học và liên hệ với thực tế, em hãy chứng minh pháp luật có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Bằng kiến thức đã học và liên hệ với thực tế, em hãy chứng minh pháp luật có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội?

Bài làm:

Nền kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội để tăng trưởng kinh tế đất nước nhưng cũng làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội. Nhiều vấn đề xã hội phát sinh, cần phải được giải quyết như: dân số và việc làm, bất bình đẳng xã hội và tăng khoảng cách giàu nghèo, sức khỏe của nhân dân, nạn đói nghèo, tệ nạn xã hội, đạo đức và lối sống không lành mạnh,...Do đó, đòi hỏi cần phải có pháp luật.

Những quy định của pháp luật về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giả sử, chỉ cần một ngày không áp dụng pháp luật, buông thả mọi hành động của công dân thì đất nước sẽ ra sao? Tất cả sẽ thành một cái chợ rối loạn và tràn ngập những hành động sai trái, thiếu đạo đức vì tư thù cá nhân, vì lợi nhuận….Vì vậy, pháp luật là điều tất yếu bắt buộc phải có trong xã hội, nó góp phần đưa con người vào khuôn khổ đúng chuẩn mực đạo đức và góp phần làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12