Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? Trình bày nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? Trình bày nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng

Bài làm:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội, được PL qui định và được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

  • Bình đẳng giữa vợ và chồng: Được thể hiện trong quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
  • Quan hệ nhân thân:Vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú;tôn trọng, giữ gìn danh dự, nhân phẩm uytín, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo và luôn giúp đỡ nhau.
  • Quan hệ tài sản:Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung,thể hiện ở các quyền chiếm hữu ,sử dụng và định đoạt
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12