Phiếu BT tiếng anh 4

Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần tiếng anh lớp 4 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi unit, các em học sinh có 2 phiếu học tập (cơ bản và nâng cao) để ôn luyện và củng cố lại chương trình đã học trong unit đó. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn tiếng anh và đạt được kết quả cao

BT CUỐI TUẦN TIẾNG ANH 4 - TẬP 1

Bài tập tuần 1 unit 1: Phần cơ bản

Bài tập tuần 2 unit 1: Phần nâng cao

Bài tập tuần 3 unit 2: Phần cơ bản

Bài tập tuần 4 unit 2: Phần nâng cao

Bài tập tuần 5 unit 3: Phần cơ bản

Bài tập tuần 6 unit 3: Phần nâng cao

Bài tập tuần 7 unit 4: Phần cơ bản

Bài tập tuần 8 unit 4: Phần nâng cao

Bài tập tuần 9 unit 5: Phần cơ bản

Bài tập tuần 10 unit 5: Phần nâng cao

Kiểm tra giữa học kì 1

Bài tập tuần 11 unit 6: Phần cơ bản

Bài tập tuần 12 unit 6: Phần nâng cao

Bài tập tuần 13 unit 7: Phần cơ bản

Bài tập tuần 14 unit 7: Phần nâng cao

Bài tập tuần 15 unit 8: Phần cơ bản

Bài tập tuần 16 unit 8: Phần nâng cao

Bài tập tuần 17 unit 9: Phần cơ bản

Bài tập tuần 18 unit 9: Phần nâng cao

Bài tập tuần 19 unit 10: Phần cơ bản

Bài tập tuần 20 unit 10: Phần nâng cao

Ôn tập cuối kì 1

BT CUỐI TUẦN TIẾNG ANH 4 - TẬP 2

Bài tập tuần 21 unit 11: Phần cơ bản

Bài tập tuần 22 unit 11: Phần nâng cao

Bài tập tuần 23 unit 12: Phần cơ bản

Bài tập tuần 24 unit 12: Phần nâng cao

Bài tập tuần 25 unit 13: Phần cơ bản

Bài tập tuần 26 unit 13: Phần nâng cao

Bài tập tuần 27 unit 14: Phần cơ bản

Bài tập tuần 28 unit 14: Phần nâng cao

Bài tập tuần 29 unit 15: Phần cơ bản

Bài tập tuần 30 unit 15: Phần nâng cao

Kiểm tra giữa kì học kì II

Bài tập tuần 31 unit 16: Phần cơ bản

Bài tập tuần 32 unit 16: Phần nâng cao

Bài tập tuần 33 unit 17: Phần cơ bản

Bài tập tuần 34 unit 17: Phần nâng cao

Bài tập tuần 35 unit 18: Phần cơ bản

Bài tập tuần 36 unit 18: Phần nâng cao

Bài tập tuần 37 unit 19: Phần cơ bản

Bài tập tuần 38 unit 19: Phần nâng cao

Bài tập tuần 39 unit 20: Phần cơ bản

Bài tập tuần 40 unit 20: Phần nâng cao

Ôn tập cuối kì II

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4