Phiếu BT tiếng việt 3

Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần tiếng việt lớp 3 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh có 1 phiếu học tập để ôn luyện và củng cố lại các phần tiếng việt đã học trong tuần. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn tiếng việt và đạt được kết quả cao.

BT cuối tuần tiếng việt 3 - tập 1

Phiếu bài tập tuần 1

Phiếu bài tập tuần 2

Phiếu bài tập tuần 3

Phiếu bài tập tuần 4

Phiếu bài tập tuần 5

Phiếu bài tập tuần 6

Phiếu bài tập tuần 7

Phiếu bài tập tuần 8

Phiếu bài tập tuần 9

Phiếu bài tập tuần 10

Phiếu bài tập tuần 11

Phiếu bài tập tuần 12

Phiếu bài tập tuần 13

Phiếu bài tập tuần 14

Phiếu bài tập tuần 15

Phiếu bài tập tuần 16

Phiếu bài tập tuần 17

Phiếu bài tập tuần 18

BT cuối tuần tiếng việt 3 - tập 2

Phiếu bài tập tuần 19

Phiếu bài tập tuần 20

Phiếu bài tập tuần 21

Phiếu bài tập tuần 22

Phiếu bài tập tuần 23

Phiếu bài tập tuần 24

Phiếu bài tập tuần 25

Phiếu bài tập tuần 26

Phiếu bài tập tuần 27

Phiếu bài tập tuần 28

Phiếu bài tập tuần 29

Phiếu bài tập tuần 30

Phiếu bài tập tuần 31

Phiếu bài tập tuần 32

Phiếu bài tập tuần 33

Phiếu bài tập tuần 34

Phiếu bài tập tuần 35

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 3