Các câu văn dưới đây có mắc loại lỗi nào về sử dụng quan hệ từ? Hãy chữa lại cho đúng:

  • 1 Đánh giá

c. Các câu văn dưới đây có mắc loại lỗi nào về sử dụng quan hệ từ? Hãy chữa lại cho đúng:

(1) Qua bài thơ này đa nói lên tình cảm của Nguyễn Khuyết đối với bạn bè.

(2) Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sữa chữa.

(3) Với câu tục ngữ " Lá lành đùm lá ránh" cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

Bài làm:

(1) Thừa quan hệ từ "Qua"

Sửa lại: Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Nguyễn Khuyết đối với bạn bè.

(2) Thừa quan hệ từ " Đối với"

Sửa lại: Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa

(3) Thừa quan hệ từ" Với"

Sửa lại: Câu tục ngữ " Lá lành đùm lá ránh" cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN