Các từ ngữ in đậm được dùng để làm gì?

  • 1 Đánh giá

- Các từ ngữ in đậm được dùng để làm gì?

Bài làm:

Các từ ngữ in đậm ồ, trời ơi không dùng để gọi ai cả, chúng chỉ giúp người nói giãi bày lòng của mình, bộc lộ cảm xúc của mình.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021