Cách làm câu số 34, 35, 39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 19

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 34, 35, 39

Câu 34: Chọn D.

- Ta có: n e cho max = 3nAl + 3nFe = 0,6 mol n e cho min = 3nAl + 2nFe = 0,5 mol

- Nhận thấy: n e cho max > n e nhận = nAg+ > n e cho min

=> Al tan hết và Fe tan hết trong dung dịch Ag+ thu được hỗn hợp sản phẩm gồm các cation Al3+, Fe2+, Fe3+ và rắn chỉ có Ag với mAg = 0,55.108 = 59,4 (g)

Câu 35: Chọn B.

- Khi hấp thụ CO2 vào Ca(OH)2 dư thì: mdd giảm = mCaCO3 – 44nCO2 = 132 =>nCO2 = 4,5 mol

mtinh bột = 162.(nCO2/2)/H% = 405 (g)

Câu 39: Chọn D.

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

T là Etylamin: C2H5NH2

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển màu xanh

Y là Glucozơ: C6H12O6

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

Z là Anilin: C6H5NH2

Nước brom

Kết tủa trắng

X là Saccarozơ: C12H22O11

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021