Căn cứ vào lời giới thiệu về thể thất ngôn bát cú Đường luật ở chú thích, em hãy nhận dạng thể thơ của bài Qua Đèo Ngang

  • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 103 - SGK Ngữ văn 7) Căn cứ vào lời giới thiệu về thể thất ngôn bát cú Đường luật ở chú thích, em hãy nhận dạng thể thơ của bài Qua Đèo Ngang về số câu, số chữ trong câu, cách gieo vần, phép đối giữa câu 3, câu 4, câu 5 với câu 6.

Bài làm:

  • Đường luật : luật thơ có tự đời Đường (618 – 907) ở Trung Quốc.
  • Số câu : 8 câu (bát cú)
  • Số chữ : 7 chữ trong mỗi dòng thơ (thất ngôn)
  • Hiệp vần : ở chữ cuối của câu 1 – 2 – 4 – 6 - 8 tất cả đều thanh bằng và một vần duy nhất (còn gọi là độc vần) : tà – hoa – nhà – gia – ta (vần a).
  • Phép đối : trong mỗi bài thơ có 2 cặp câu đối nhau về cả nghĩa lần thanh điệu : câu 3 đối với câu 4, câu 5 đối với câu 6.

Ví dụ: Lom khom/dưới núi/tiều vài chú

Lác đác/bên sông/chợ mấy nhà

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021