[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 5: Phép nhân các số nguyên trang 80 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

I. Phép nhân hai số nguyên khác dấu

Hoạt động 1: Trang 80 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 3) . 4 = (- 3) + (- 3) + (- 3) + (- 3) = - 12

b) – (3 . 4) = - (12)

Vậy (- 3) . 4 = – (3 . 4)

Câu 1: Trang 80 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 7) . 5 = - (7 . 5) = - 35

b) 11 . (- 13) = - (11 . 13) = - 143

II. Phép nhân hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 2: Trang 81 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 3) . (- 1) = 3 . 1 = 3

(- 3) . (- 2) = 3 . 2 = 6

b) (- 3) . (- 2) = 3 . 2 = 6

Câu 2: Trang 81 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) Thay x = - 2 => - 6 . (- 2) – 12 = 12 – 12 = 0

b) Thay y = - 8 => - 4 . (- 8) + 20 = 32 + 20 = 52

III. Tính chất của phép nhân các số nguyên

Hoạt động 3: Trang 82 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 4) . 7 = - (4 . 7) = - 28

7 . (- 4) = - (7 . 4) = - 28

Vậy (- 4) . 7 = 7 . (- 4)

b) [(- 3) . 4] . (- 5) = (- 12) . (- 5) = 12 . 5 = 60

(- 3) . [4 . (- 5)] = (- 3) . (- 20) = 3 . 20 = 60

Vậy [(- 3) . 4] . (- 5) = (- 3) . [4 . (- 5)]

c) (- 4) . 1 = - (4 . 1) = - 4

d) (- 4) . (7 + 3) = (- 4) . (10) = - 40

(- 4) . 7 + 7 . (- 4) . 3 = - (4 . 7) + [- (4 . 3)] = - 28 + (- 12) = - 40

Vậy (- 4) . (7 + 3) = (- 4) . 7 + 7 + (- 4) . 3

Câu 3: Trang 82 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 6) . (- 3) . (- 5) = - (6 . 3 . 5) = - 90

b) 41 . 81 – 41 . (- 19) = 41 . [81 – (- 19)] = 41 . 100 = 4100

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 82 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) 21 . (- 3);

b) (- 16 ) . 5;

c) 12 . 20;

d) (- 21) . (- 6).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 82 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tìm số thích hợp ở ?

Giải câu 2 trang 82 toán 6 tập 1 sách cánh diều

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) 10 . (- 10$^{-4}$);

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 2;

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính 8 . 25. Từ đó suy ra kết quả của các phép tính sau:

a) (- 8) . 25; b) 8 . (- 25); c) (- 8) . (- 25).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau:

a) 2x, biết x = - 8;

b) – 7y, biết y = 6;

c) – 8z – 15, biết z = - 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Xác định các dấu “<”, “>” thích hợp cho ?:

a) 3 . (- 5) ? 0;

b) (- 3) . (- 7) ? 0;

c) (- 6) . 7 ? (- 5) . (- 2).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính một cách hợp lí:

a) (- 16) . (- 7) . 5;

b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18);

c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19);

d) 41 . 81 . (- 451) . 0

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Chọn từ “âm”, “dương” thích hợp cho “?”

a) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên “?”

b) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên “?”

c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên “?”

d) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên “?”

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70 triệu đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Dùng máy tính cầm tay để tính:

23 . (- 49); (- 215) . 207; (- 124) . (- 1023).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021