Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương năm ngang?

 • A. Tạo nên những nơi núi uốn nếp.
 • B. Sinh ra những địa luỹ, địa hào.
 • C. Các lục địa nâng lên, hạ xuống.
 • D. Có hiện tượng động đất, núi lửa.

Câu 2: Nội lực là

 • A. lực phát sinh từ vũ trụ.
 • B. lực phát sinh từ bên trong trái đất.
 • C. lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.
 • D. lực phát sinh từ bên ngoai, trên bề mặt trái đất.

Câu 3: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

 • A. nguồn năng lượng trong lòng trái đất.
 • B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.
 • C. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.
 • D. nguồn năng lượng từ đại dương ( sóng, thủy triều, dòng biển,... ).

Câu 4: Phát biêu nào sau đây không đúng vói vận động nội lực theo phương thăng đưng ?

 • A. Xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.
 • B. Hiện nay vẫn tiếp tục xảy ra một số nơi.
 • C. Làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.
 • D. Gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

Câu 5: Vận động nội lực theo phương nằm ngang thường

 • A. xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.
 • B. vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi hiện nay.
 • C. làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.
 • D. gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

Câu 6: Biểu hiện nào sau đây là kết quả cùa vận động nội lực theo phương thăng đứng?

 • A. Núi uốn nếp.
 • B. Các địa luỹ.
 • C. Các địa hào.
 • D. Lục địa nâng.

Câu 7: Vận động nội lực theo phương nằm ngang không

 • A. hình thành núi uốn nếp.
 • B. hình thành địa luỹ.
 • C. hình thành địa hào.
 • D. làm lục địa nâng lên.

Câu 8: Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

 • A. vận động tạo núi.
 • B. vận động theo phương thẳng đứng.
 • C. vận động theo phương nằm ngang.
 • D. vận động kiến tạo.

Câu 9: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

 • A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.
 • B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.
 • C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.
 • D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Câu 10: Hiện tượng đứt gãy xảy ra ở nơi nào sau đây?

 • A. Đất đá có độ dẻo cao.
 • C. Đất đá có độ cứng cao.
 • D. Nơi có hoạt động động đất.
 • B. Nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo.

Câu 11: Dãy núi con Voi ở tả ngạn sông Hồng là dạng địa hình nào sau đây do hiện tượng đứt gãy tạo nên?

 • A. Núi lửa.
 • B. Núi uốn nếp.
 • C. Địa lũy.
 • D. Địa hào.

Câu 12: Thung lũng sông Hồng ở nước ta được hình thành do kết quả của hiện tượng

 • A. đứt gãy.
 • B. biển tiến.
 • C. uốn nếp.
 • D. biển thoái.

Câu 13: Hiện tượng biển tiến, biển thoái là kết quả của vận động nào sau đây?

 • A. Thẳng đứng.
 • B. Nằm ngang.
 • C. Nâng lên.
 • D. Hạ xuống.

Câu 14: Kết quả phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan hiện nay nằm dưới mực nước biển là do.

 • A. Hiện tượng uốn nếp.
 • B. Hiện tượng đứt gãy.
 • C. Hoạt động động đất, núi lửa.
 • D. Vận động hạ xuống của vỏ Trái Đất.

Câu 15: Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống ) có đặc điểm là

 • A. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.
 • B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.
 • C. xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.
 • D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Câu 16: Vận động theo phương thẳng đứng của vỏ Trái Đất có đặc điểm là

 • A. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.
 • B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.
 • C. xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.
 • D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Câu 17: Hiện tượng nào sau đây không phải tác động của nội lực?

 • A. Đứt gãy.
 • B. Uốn nếp.
 • C. Bồi tụ.
 • D. Động đất.

Câu 18: Nhận định nào sau đây đúng về hiện tượng uốn nếp?

 • A. Xảy ra ở vùng đá có độ cứng cao.
 • B. Xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao.
 • C. Tạo ra các dạng địa lũy, địa hào.
 • D. Là vận động nâng lên hạ xuống của vỏ Trái Đất.

Câu 19: Kết quả của vận động theo phương thẳng đứng của vỏ Trái Đất là

 • A. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.
 • B. làm cho đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.
 • C. làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên trong khi bộ phận khác bị hạ xuống.
 • D. làm cho đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

Câu 20: Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của nội lực?

 • A. Do năng lượng bức xạ Mặt Trời gây ra.
 • B. Do năng lượng trong lòng Trái Đất gây ra.
 • C. Tác động đến địa hình thông qua vận động kiến tạo.
 • D. Là lực được phát sinh ở bên trong lòng Trái Đất.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất Địa lí 10 trang 29


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất (P1)
 • 121 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021