Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của mình thông qua việc:

 • A. tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng
 • B. tham gia lao động công ích ở địa phương.
 • C. thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý
 • D. viết bài, đăng báo quảng bá cho đu lịch địa phương

Câu 2: Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

 • A. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về xây dựng đường liên thôn.
 • B. Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại địa phương
 • C. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở khu dân cư.
 • D. Tham gia lao động công ích ở địa phương

Câu 3: Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân

 • A. bất kỳ.
 • B. có thẩm quyền giải quyết, khiếu nại.
 • C. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết, khiếu nại.
 • D. thuộc ngành Thanh tra.

Câu 4: Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân?

 • A. Tham gia tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.
 • B. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về phát triển sản xuất ở xã mình.
 • C. Đóng góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt.
 • D. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học.

Câu 5: Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về những vấn đề liên quan ở địa phương là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

 • A. Quyền tự do ngôn luận.
 • B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
 • C. Quyền tự do bày tở ý kiến, nguyện vọng.
 • D. Quyền công khai, minh bạch.

Câu 6: Những ai được thực hiện quyền tố cáo?

 • A. Mọi cá nhân, tổ chức.
 • B. Mọi công dân
 • C. Những người không vi phạm pháp luật.
 • D. Những công dân từ đủ 18 tuổi trởlên

Câu 7: "Quyền bầu cử và quyền ứng cử được thể hiện một cách khái quát là: Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân." là một nội dung thuộc:

 • A. Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử
 • B. Nội dung quyền bầu cử, ứng cử
 • C. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử
 • D. Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử

Câu 8: Ở bước đầu tiên, người tố cáo cần gửi đơn đến cơ quan, cá nhân, tổ chức nào dưới đây ?

 • A. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
 • B. Cơ quan công an.
 • C. Ủy ban nhân dân các cấp.
 • D. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 9: Ở phạm vi cơ sở, dự thảo qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã, phường là

 • A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện
 • B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp
 • C. Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định
 • D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 10: Trước khi được ban hành, Hiến pháp năm 2013 đã được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến trong nhân dân. Việc nhân dân tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp năm 2013 là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

 • A. Quyền tự do ngôn luận.
 • B. Quyền tự do dân chủ.
 • C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
 • D. Quyền tham gia xây dựng đất nước.

Câu 11: B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện quyền của công dân ?

 • A. Lờ đi coi như không biết.
 • B. Truy bắt người ăn trộm.
 • C. Báo cho cơ quan công an gần nhất.
 • D. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết.

Câu 12: Công dân được quyền khiêu nại khi thấy

 • A. hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.
 • B. hành vi gây hại cho tài sản của nhà nước.
 • C. hành vi gây hại cho tài sản của người khác.
 • D. quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 13: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước ... là:

 • A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện
 • B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp
 • C. Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định
 • D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Câu 14: Người khiếu nại có các quyền và nghãi vụ do luật nào quy định ?

 • A. Luật Khiếu nại.
 • B. Luật Hành chính.
 • C. Luật báo chí.
 • D. Luật tố cáo.

Câu 15: Công dân được quyền tô cáo khi phát hiện

 • A. Quyết định kỉ luật của công ty quá nặng với mình
 • B. Hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước
 • C. Cán bộ thu thuế áp mức thuế cao hơn so với thực tế kinh doanh của công ty
 • D. Quyết định xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 16: Bà H vì đau chân nên không đến được nơi bầu cử. Vì vậy tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà bà để bà bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc làm của tổ bầu cử là để đảm bảo quyền bầu cử nào dưới đây của bà H ?

 • A. Bình đẳng.
 • B. Phổ thông.
 • C. Trực tiếp.
 • D. Tự nguyện.

Câu 17: Chị L là nhân viên Công ty X có hai lần đi làm muộn nên bị Giám đốc Công ty ra quyết định kỷ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?

 • A. Viết đơn đề nghị giám đốc xem lại.
 • B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.
 • C. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.
 • D. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty.

Câu 18: Quyên khiếu nại, tổ cáo là công cụ thực hiện

 • A. dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của công dân.
 • B. dân chủ trực tiếp để bảo vệ mọi lợi ích của công dân.
 • C. dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân
 • D. công bằng xã hội chọ mọi công dân.

Câu 19: Cho rẳng quyết đinh của Giám đốc Công ty kỷ luật mình với hình thức “Chuyển công tác khác” là trái pháp luật, chị D làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị D có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây ?

 • A. Gửi đến cơ quan cấp trên của Công ty.
 • B. Gửi cơ quan công an.
 • C. Gửi đến Giám đốc Công ty.
 • D. Gửi đến tổ chức Đảng của Công ty.

Câu 20: Việc nào sau đây không thuộc quyển tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

 • A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.
 • B. Tự ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.
 • C. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất của xã.
 • D. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Câu 21: Bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở. Khi cho rẳng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà L cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào dưới đây cho đúng pháp luật ?

 • A. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ.
 • B. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện.
 • C. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
 • D. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Câu 22: Công dân được góp phần thúc đây sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua:

 • A. quyền tự do kinh doanh
 • B. việc tham gia các hoạt động xã hội
 • C. quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
 • D. quyền tham gia lao động công ích.

Câu 23: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa rất lớn với công dân, vì đó là:

 • A. Quyền tự do kinh doanh
 • B. Việc tham gia các hoạt động xã hội
 • C. Cơ sở để công dân thực hiện các quyền tự do của mình
 • D. Cơ sở để công dân tham gia lao động công ích góp phần xây dựng đất nước

Câu 24: Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền

 • A. khiếu nại
 • B. tố cáo
 • C. tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
 • D. tự do ngôn luận.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (P4) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (P1)
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021