Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 1: Este (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Este (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Hóa học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

Câu 2: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác đặc), đun nóng, thu được 39,6 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

 • A. 30%.
 • B. 50%.
 • C. 60%.
 • D. 75%.

Câu 3: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

Câu 4: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và có số mol bằng nhau. Cho 5,3 gam X tác dụng với 5,75 gam $C_{2}H_{5}OH$ (xúc tác $H_{2}SO_{4}$ đặc, đun nóng). Biết hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%. Khối lượng hỗn hợp este thu được là

 • A. 6,48.
 • B. 7,28.
 • C. 8,64.
 • D. 5,6

Câu 5: Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là?

Câu 6: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng yớt anhiđrit axetic, thu được axit axetyl salixylic () dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetyl salixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

 • A. 0,72.
 • B. 0,48.
 • C. 0,96.
 • D. 0,24

Câu 7: Este CH3COOCH3 có tên gọi là

 • A. Etyl axetat
 • B. Metyl axetat
 • C. Etyl format
 • D. Metyl etylat

Câu 8: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là?

Câu 9: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là

 • A. CH3COONa và CH3OH
 • B. C2H5COONa và C2H5OH
 • C. CH3COONa và C2H5OH
 • D. C2H5COONa và CH3OH

Câu 10: Thuỷ phân hoàn toàn este X mạch hở trong NaOH thu được muối của một axit no và một ancol no (đều mạch hở). X không tác dụng với Na. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 gấp 4 lần số mol X. Số chất thoả mãn điều kiện của X là

 • A.4.
 • B. 5.
 • C. 6.
 • D. 3.

Câu 11: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

 • A. CnH2nO2.

Câu 12: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì

 • A. C2H5COOH, CH2=CH-OH
 • B. C2H5COOH, HCHO
 • C. C2H5COOH, HCHO
 • D. C2H5COOH, CH3CH2OH

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,7g nước và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

 • A. 2,24
 • B. 4,48
 • C. 3,36
 • D. 6,72.

Câu 14: Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

Câu 15: Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

Câu 16: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

Câu 17: Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

 • A. 3.
 • B. 4.
 • C. 1.
 • D. 2.

Câu 18: Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là?

Câu 19: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A. 19,8.
 • B. 21,8.
 • C .14,2
 • D. 11,6

Câu 20:

Trắc nghiệm Hóa học 12

 • A. CH2=CHCOOCH3.
 • B. CH3COOCH2CH3.
 • C. HCOOCH2CH2CH3.
 • D. CH3COOCH=CH2.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1 hóa học 12: Este


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 1: Este (P1)
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021