Trắc nghiệm hoá 12 chương 4: Polime và vật liệu polime (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương 4: Polime và vật liệu polime (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tơ lapsan thuộc loại tơ:

 • A. poliamit
 • B. polieste
 • C. poliete
 • D. vinylic

Câu 2: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutadien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axeta), (6) tơ nilon 6-6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là

 • A. (2), (3), (6)
 • B. (2), (5), (6)
 • C. (1), (4), (5)
 • D. (1), (2), (5)

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng bình đựng thay đổi như thế nào?

 • A. tăng 4,4g
 • B. tăng 6,2g
 • C. giảm 3,8g
 • D. giảm 5,6g

Câu 4: Clo hoá PVC được một loại tơ clorin chứa 63,96% clo. Trung bình 1 phân tử tác dụng được với:

 • A. 2 mắt xích PVC
 • B. 1 mắt xích PVC
 • C. 3 mắt xích PVC
 • D. 4 mắt xích PVC

Câu 5: Trong các Polime: PVC, PE, amilopectin trong tinh bột, cao su lưu hoá. Số polime có cấu trúc mạng không gian là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 6: Cho dãy các chất: , $CH_{2}=CH_{2}$, $CH_{2}=CH-CH=CH_{2}$, $H_{2}NCH_{2}COOH$. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

 • A. 1
 • B. 4

 • C. 3
 • D. 2

Câu 7: Polime nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco ?

 • A. xenlulozơ
 • B. caprolactam
 • C. axit terephtalic và etilenglicol

 • D. vinyl axetat

Câu 8: Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trừng hợp tạo polime là

 • A. (1), (2) và (3)
 • B. (1), (2) và (5)
 • C. (1), (3) và (5)
 • D. (3), (4) và (5)

Câu 9: Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit?

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3

Câu 10: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau:

Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chứa 100% metan về thể tích):

 • A. 1792
 • B. 2915
 • C. 3584
 • D. 896

Câu 11: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

 • A. nhiệt phân
 • B. trao đổi
 • C. trùng hợp
 • D. trùng ngưng

Câu 12: Tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

 • A. Tơ enang
 • B. Tơ capron
 • C. Tơ lapsan
 • D. Tơ nilon - 6,6

Câu 13: Cho sản phẩm khi trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện tiêu thích hợp tác dụng vừa đủ với 16g brom. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là

 • A. 80%, 22,4g
 • B. 90%, 25,2g
 • C. 20%, 25,2g
 • D. 10%, 28,0

Câu 14:Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 122400. X là:

 • A. cao su isopren
 • B. PE (polietilen)
 • C. PVA (poli(vinyl axetat))
 • D. PVC (poli(vinyl clorua))

Câu 16: Monome được dùng để điều chế polietilen là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cấu trúc 1 mắt xích của 1 loại polime là --

Polime đó thuộc loại nào sau đây?

 • A. Cao su buna
 • B. Tơ nilon - 7
 • C. Tơ nilon - 6,6
 • D. Tơ capron

Câu 18: Polime được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là

 • A. poli ( metyl acrylat)
 • B. poli( metyl metacrylat)
 • C. poli (phenol – fomanđehit)
 • D. poli (metyl axetat)

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên
 • B. Tơ visco, tơ xenlulozo axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp
 • C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng
 • D. Tơ nilon - 6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic

Câu 20: Polivinyl clorua có công thức là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021