Trắc nghiệm hóa học 12 bài 31: Sắt (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 31: Sắt. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

 • A.
 • B. dung dịch loãng
 • C. dung dịch
 • D. dung dịch HCl đặc

 • A. 25 ml.
 • B. 50 ml.
 • C. 100 ml.
 • D. 150 ml.

loãng (dư) và dung dịch đặc, nóng (dư) thì các thế tích khí sinh ra lần lượt là $V_{1}$ và $V_{2}$ (đo ở cùng điều kiện). Liên hệ giữa $V_{1}$ và $V_{2}$ là

 • A. = $V_{2}$
 • B. = $2V_{2}$
 • C. = $1,5V_{1}$.
 • D. = $3V_{1}$

 • A. 180 ml.
 • B. 60 ml.
 • C, 100 ml,
 • D, 120 ml.

Câu 5: Để m gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 3 gam hỗn hợp oxit X. Hoà tan hết 3 gam X cần vừa đủ 500 ml dung dịch X (mol/l), thu được 0,56 lít khí NO (đktc) duy nhất và dung dịch không chứa $NH_{4}$ . Giá trị của X là

 • A. 0,27.
 • B. 0,32.
 • C. 0,24.
 • D. 0,29.

 • A. Mg.
 • B. Al.
 • C. Zn.
 • D. Fe.

Câu 7: Sắt tác dụng với ở nhiệt độ cao hơn 570 °C thì tạo ra $H_{2}$ và sản phẩm rắn là

 • A. FeO.
 • B. .
 • C. .
 • D. .

loãng (dư), thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ). Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa, Lọc kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 12,0 gam chất rắn. Số mol đã phản ứng là:

 • A. 0,75.
 • B. 0,65.
 • C. 0,55.
 • D. 0,45.

 • A. 0,8045
 • B. 0,7560
 • C. 0,7320
 • D. 0,9800

Câu 10: Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe và y mol Ag bằng dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 và H2SO4, có 0,062 mol khí NO và 0,047 mol SO2 thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 22,164 gam hỗn hợp các muối khan. Trị số của x và y lần lượt là

 • A. 0,07 và 0,02
 • B. 0,08 và 0,03
 • C. 0,09 và 0,01
 • D. 0,12 và 0,02

Câu 11: Hòa tan hết 17,84 gam hỗn hợp A gồm sắt, bạc và đồng bằng 203,4 ml dung dịch HNO3 20% (có khối lượng riêng 1,115 g/ml) vừa đủ. Sau phản ứng, có 4,032 lít khí NO duy nhất thoát ra (đktc) và dung dịch B. Đem cô cạn dung dịch B, thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối khan. Trị số của m là

 • A. 60,27g.
 • B. 45,64 g.
 • C. 51,32g.
 • D. 54,28g.

Câu 12: Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. Nếu thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng

 • A. Lượng khí thoát ra chậm hơn
 • B. Lượng khí bay ra nhanh hơn
 • C. Lượng khí bay ra không đổi
 • D. Lượng khí sẽ ngừng thoát ra

Câu 13 :Từ quặng có thể điều chế ra sắt bằng phương pháp :

 • A. Thủy luyện
 • B. Điện phân
 • C. Nhiệt luyện
 • D. Một phương pháp khác

Câu 14 : Cặp chất nào dưới đây không khử được sắt trong các hợp chất

 • A. Al , Mg
 • B. Ni , Sn
 • C. , Al
 • D. CO , C

Câu 15 : Khi hòa tan hết 11,2 g sắt trong đặc , nóng thu được bao nhiêu lít khí $SO_{2}$ (đktc)

 • A. 3,36 lít
 • B. 4,48 lít
 • C. 6,72 lít
 • D. 8,96lít

Câu 16: Những kim loại nào sau đây có thể điều chế được từ oxit bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO :

 • A. Fe , Al , Ni
 • B. Fe , Zn , Cu
 • C. Cu , Ca , Cr
 • D. Mg , Zn , Fe

Câu 17 : Sắt nằm ở ô thứ 26 trong bảng tuần hoàn , cấu hình electron của ion Fe3+

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18 : Một dung dịch sắt (II) sunfat có lẫn tạp chất là đồng sunfat . Dùng kim loại nào sau đây sẽ loại bỏ tạp chất :

 • A. Ag
 • B. Zn
 • C. Fe
 • D. Cu

Câu 19 : Nhúng 1 lá sắt vào 200 ml dung dịch , sau một thời gian lấy lá sắt ra cân thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,32 g . Nồng độ mol/l của dung dịch ban đầu là :

 • A. 0,1M
 • B. 0,2 M
 • C. 1M
 • D. 2M

Câu 20 : Hòa tan hoàn toàn 24,2 g hỗn hợp Fe , Zn vào dung dịch HCl ( vừa đủ ) thu được 8,96 lít khí ( đktc) . Nếu đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan :

 • A. 52,3 g
 • B. 52,6 g
 • C. 54,5 g
 • D. 55,4 g
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 31 hóa học 12: Sắt


Trắc nghiệm hóa học 12 bài 31: Sắt (P1)
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021