Trắc nghiệm hóa học 12 bài 31: Sắt (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 31: Sắt. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

 • A.
 • B. .
 • C. .
 • D. tạo hỗn hợp .

Câu 2: Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe(III)?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3 : Nhúng 1 lá sắt vào các dd : đặc , nguội , $CuSO_{4} , FeCl_{2} , ZnCl_{2}, FeCl_{3}$ . Có bao nhiêu phản ứng xảy ra :

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 4: Cho các phản ứng:

1.

2.

3. đ , nguội $\rightarrow Fe(NO_{3})_{3} + 3NO_{2} + 3H_{2}O$

4.

Phản ứng nào dưới đây không thể xảy ra ?

 • A. 1, 2
 • B. 2, 3
 • C. 1, 3
 • D. 3, 4

 • A. 10,8 và 4,48.
 • B. 10,8 và 2,24.
 • C. 17,8 và 4,48.
 • D. 17,8 và 2,24.

Câu 6: Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III) ?

 • A. đặc, nóng, $H_{2}SO_{4}$ đặc, nóng
 • B. nóng, $H_{2}SO_{4}$ đặc, nguội
 • C. bột lưu huỳnh, đặc, nóng, HCl
 • D. loãng

 • A. Dung dịch trong môi trường $H_{2}SO_{4}$
 • B. Dung dịch trong môi trường $H_{2}SO_{4}$
 • C. Dung dịch
 • D. Dung dịch

có trong dung dịch ban đầu là

 • A. 0,88.
 • B. 0,64.
 • C. 0,94.
 • D. 1,04.

Câu 9: Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn gồm Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là

 • A. 0,21
 • B. 0,15
 • C. 0,24
 • D. Đáp án khác

Câu 10: Cho một đinh sắt vào 20 ml dung dịch muối nitrat của kim loại X có nồng độ 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả kim loại X tạo ra bám hết vào đinh sắt còn dư, thu được dung dịch D. Khối lượng dung dịch D giảm 0,16 gam so với dung dịch lúc đầu. Kim loại X là

 • A. Cu
 • B. Ag
 • C. Ni
 • D. Zn

Câu 11: Để điều chế ta có thể dùng phản ứng nào sau đây ?

 • A. dung dịch $AgNO_{3}$ dư
 • B. dung dịch $Cu(NO_{3})_{2}$
 • C. dung dịch $HNO_{3}$
 • D. dung dịch $HNO_{3}$

Câu 12: Cho 2,24 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,9M; khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch sau phản ứng có

 • A. 2,42 gam Fe(NO3)3.
 • B. 5,40 gam Fe(NO3)2.
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 13:Trong các phản ứng sau phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14 : Cho các kim loại : Fe , Ag , Cu và các dung dịch ; số cặp chất có thể phản ứng với nhau là :

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 15 : Những kim lọai nào sau đây đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt (II) sunfat và bạc ra khỏi bạc Nitrat :

 • A. Na , Mg , Zn
 • B. Mg , Zn , Al
 • C. Fe , Cu , Ag
 • D. Al , Zn , Pb

Câu 16 : Hòa tan hoàn toàn 5,6 g bột Fe trong dung dịch loãng dư thu được dung dịch A. Để phản ứng hết với muối $Fe^{2+}$ trong dung dịch A cần dùng tối thiểu bao nhiêu gam $KMnO_{4}$

 • A. 3,16 g
 • B. 3,25 g
 • C. 4,5 g
 • D. 4,8 g

Câu 17 : Hòa tan 43, 2 g hỗn hợp Fe và bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 4,48 lít khí $H_{2}$ (đktc). Thành phần % của Fe và trong hỗn hợp ban đầu là :

 • A. 25,9% ; 74,1%
 • B. 26,5% ; 73,5%
 • C. 27,3% ; 72,7%
 • D. 32,5% ; 67,5%

Câu 18 : Chất và ion nào chỉ có tính khử

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19 : Đun nóng hỗn hợp gồm 11,2 g sắt với 3,2 g lưu hùynh trong ống đậy kín . Hòa tan các chất thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl vừa đủ thì thể tích khí sinh ra (đkc) là :

 • A. 2,24 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 2,24 lít , 2,24 lít $H_{2}S$
 • D. 4,48 lít , 2,24 lít $H_{2}S$

Câu 20: Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl loãng và khí clo không cho cùng loại muối clorua kim loại

 • A. Zn
 • B. Cu
 • C. Al
 • D. Fe
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 31 hóa học 12: Sắt


Trắc nghiệm hóa học 12 bài 31: Sắt (P2)
 • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021