Trắc nghiệm hóa học 12 bài 42:Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Muối ăn bị lẫn các tạp chất là và $CaSO_{4}$, để thu được NaCl tinh khiết, người ta lần lượt dùng các dung dịch

 • A. NaOH dư, dư, $H_{2}SO_{4}$ dư, rồi cô cạn.
 • B. dư, $Na_{2}CO_{3}$ dư, HCl dư, rồi cô cạn.
 • C. dư, HCl dư, $BaCl_{2}$ dư, rồi cô cạn.
 • D. dư, $Na_{2}SO_{4}$ dư, HCl dư, rồi cô cạn.

 • A. Dung dich .
 • B. Dung dich phenolphtalein.
 • C. Dung dich .
 • D. Quy tím.

 • A. dung dịch NaOH.
 • B. dung dịch HCl
 • C. dung dịch .
 • D. dung dịch .

Câu 4: Để phân biệt các dung dịch loãng : có thể dùng thuốc thử nào sau đây ?

 • A. Dung dịch và bột đồng kim loại.
 • B. Kim loại sắt và đồng
 • C. Dung dịch .
 • D. Kim loại nhôm và sắt.

 • A. đặc nguội
 • B. HCl loãng, đun nóng
 • C. loãng
 • D. loãng

Câu 6: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt : , người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây ?

 • A. Kim loại K
 • B. Kim loại Ba
 • C. Dung dịch NaOH
 • D. Dung dịch

Câu 7: Có 5 lọ đựng 5 dung dịch hoá chất riêng biệt : . Thuốc thử dùng để phân biệt chúng là

 • A. dung dịch HCl.
 • B. dung dịch KOH.
 • C. dung dịch .
 • D. giấy quỳ tím

Câu 8: Có 3 lọ không ghi nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch (có cùng nồng độ) KCl, KBr, KI. Hai thuốc thử có thể dùng đề xác định dung dịch chứa trong mỗi lọ là:

 • A. khí và dung dịch NaOH.
 • B. khí và hồ tính bột.
 • C. brom long và benzen.
 • D. tính bột và brom lỏng.

Câu 9: Phân biệt các dung dịch sau : bằng phương pháp hoá học với hoá chất duy nhất là

 • A. NaOH.
 • B.
 • C. HCl
 • D.

Câu 10: Chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Kết quả thu được bảng sau đây:

Lần 1Lần 2Lần 3
(ml)101010
(ml)12,412,212,6

Vậy khối lượng có trong 1 lít dung dịch là:

 • A. 7,44
 • B. 6,6
 • C. 5,4
 • D. 6,0

Câu 11: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch: và $KHCO_{3}$ ?

 • A. Kim loại natri.
 • B. Dung dịch HCl.
 • C. Khí .
 • D. Dung dịch .

 • A. 35,5ml
 • B. 36,5ml
 • C. 37,5ml
 • D.38,5ml

Câu 13: Chuẩn độ 20ml dung dịch HCl aM bằng dung dịch NaOH 0,5M cần dùng hết 11ml. Gía trị của a là:

 • A. 0,275
 • B. 0,55
 • C. 0,11
 • D. 0,265

 • A. 0,07
 • B. 0,08
 • C. 0,065
 • D. 0,068

Câu 15: Thuốc thử dùng để phân biệt và $Na_{2}SO_{3}$ là:

 • A. Dung dịch NaOH
 • B. Dung dịch HCl
 • C. Dung dịch NaCl
 • D. Dung dịch

Câu 16: Khí có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại tạp chất HCl đó nên cho khí đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất?

 • A. Dung dịch NaOH dư
 • B. Dung dịch
 • C. Dung dịch
 • D. Dung dịch

Câu 17: Để phân biệt các dung dịch: và $NaHSO_{3}$: đựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng

 • A. axit HCl và nước brom.
 • B. nước vôi trong và nước brom.
 • C. dung dịch và nước brom.
 • D. nước vôi trong và axit HCl.

Câu 18: Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết 4 kim loại : Na, Al, Mg, Ag ?

 • A. .
 • B. Dung dịch HCl.
 • C. Dung dịch NaOH.
 • D. Dung dịch .

Câu 19: Để nhận biết 3 chất rắn : có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ?

 • A. và HCl
 • B. và $H_{2}SO_{4}$.
 • C. và NaOH.
 • D. và NaCl.

Câu 20: Để phân biệt các dung dịch: và $AlCl_{3}$ đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng

 • A. dung dịch NaOH và dung dịch .
 • B. quỳ tím
 • C. dung dịch NaOH và dung dịch .
 • D. natri kim loại

Câu 21: Có 5 lọ đựng 5 dung dịch mất nhãn : . Thuốc thử dùng để nhận biết 4 dung dịch trên là:

 • A. Dung dịch NaOH.
 • B. Dung dịch .
 • C. Quỳ tím.
 • D. Dung dịch .
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 42 hóa học 12: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ


 • 14 lượt xem