Trắc nghiệm hóa học 12 bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 • A. Trong công nghiệp kim loại Al bằng phương pháp điện phân nóng chảy
 • B. phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH
 • C. Kim loại Al tan được trong dung dịch đặc nguội
 • D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử

Câu 2: Dung dịch loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Liên kết hóa học trong phân tử thuộc loại liên kết

 • A. ion
 • B. hidro
 • C. cộng hóa trị không cực
 • D. cộng hóa trị có cực

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II)
 • B. Dung dịch phản ứng được với kim loại Fe
 • C. Kim loại Fe không tan trong dung dịch đặc nguội
 • D. Trong phản ứng hóa học, ion chỉ thể hiện tính khử

Câu 5: Ở trạng thái cơ bản , nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L ( lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là:

 • A. 7
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 5

Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau :

1. Sục khí vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường

2. Cho vào dung dịch HCl loãng (dư)

3. Cho vào dung dịch $H_{2}SO_{4}$ đặc, nóng (dư)

4. Hòa tan hết hỗn hợp Cu và (có số mol bằng nhau) vào dung dịch $H_{2}SO_{4}$ loãng (dư)

Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3

Câu 7: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là:

 • A. K và
 • B. K, và $Cl_{2}$
 • C. KOH, và $Cl_{2}$
 • D. KOH, và HCl

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • A. là oxit axit
 • B. Đốt cháy hoàn toàn bằng oxi , thu được $CO_{2}$ và $H_{2}O$
 • C. Sục khí vào dung dịch $Ca(OH)_{2}$ dư, dung dịch bị vẩn đục
 • D. tan tốt trong dung dịch HCl

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử
 • B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa-khử
 • C. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện
 • D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại

Câu 10: Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được:

 • A. không thay đổi
 • B. giảm xuống
 • C. tăng lên sau đó giảm xuống
 • D. tăng lên

Câu 11: Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí và khí $O_{3}$ bằng phương pháp hóa học

 • A. Dung dịch KI và hồ tinh bột
 • B. Dung dịch NaOH
 • C. Dung dịch
 • D. Dung dịch

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. tan đươc trong dung dịch $NH_{3}$
 • B. là hidroxit lưỡng tính
 • C. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch hỗn hợp và HCl
 • D. Khi khử được CuO nung nóng

Câu 13: Kim loại Ni đều phản ứng được với các dung dịch nào sau đây ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol và z mol HCl thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là:

 • A. 2x = y + 2z
 • B. 2x = y + z
 • C. x = y - 2z
 • D. y = 2x

Câu 15: Số proton và số notron có trong một nguyên tử nhôm lần lượt là:

 • A. 13 và 14
 • B. 13 và 15
 • C. 12 và 14
 • D. 13 và 13

Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau :

1. Cho Al vào dung dịch HCl

2. Cho Al vào dung dịch
3. Cho Na vào

4. Cho Ag vào dung dịch loãng

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3

Câu 17: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z=11) là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là:

 • A. FeO
 • B. Cu
 • C. CuO
 • D. Fe

Câu 19: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm . Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng . Thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan toàn bộ Y bằng dung dịch $HNO_{3}$ (loãng, dư) được 8,96 lít NO ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc) . Phần trăm thể tích khí CO trong X là:

 • A. 57,15%
 • B. 14,28%
 • C. 28,57%
 • D. 18,42%

Câu 20: Dãy gồm các km loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

 • A. Na, K, Ca
 • B. Na, K, Ba
 • C. Li, Na, Mg
 • D. Mg, Ca, Ba

Câu 21: Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim loại dưới đây không đúng?

 • A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg<Al <W
 • B. Tính cứng : Cs< Fe< W< Cr
 • C. Tính dẫn điện và nhiệt : Fe< Al< Au< Cu< Ag
 • D. Tính dẻo: Al< Au< Ag

Câu 22: Cho các kim loại : Cu, Fe, Ag và các dung dịch . Số cặp chất có phản ứng với nhau là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 23: Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch chứa và $AgNO_{3}$ sau phản ứng thu được dung dịch A gồm hai muối và hai kim loại. Hai muối trong dung dịch A là:

 • A. và $AgNO_{3}$
 • B. và $Cu(NO_{3})_{2}$
 • C. và $Zn(NO_{3})_{2}$
 • D. và $AgNO_{3}$

Câu 24: Cho a mol Al và b mol Fe vào dung dịch chứa c mol và d mol $Ag^{+}$, sau phản ứng thu được chất rắn goomg 3 kim loại. Giá trị của a cần thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 25: Cho 1,68 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch X gồm 0,1 M và $Cu(NO_{3})_{2}$ xM. Khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 2,58 gam chất rắn Z. Giá trị của x là:

 • A. 0,23M
 • B. 0,25M
 • C. 0,125M
 • D. 0,1M
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 22 hóa học 12: Luyện tập Tính chất của kim loại


 • 15 lượt xem