Trắc nghiệm hóa học 12 bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi cho phèn chua () vào nước đục. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A. Không có hiện tượng gì
 • B. Có kết tủa lắng xuống, nước trở nên trong suốt
 • C. Nước trở nên trong đồng thời có sủi bọt khí mùi khai thoát ra
 • D. Nước trở nên trong và sủi bọt khí không màu thoát ra

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và vào dung dịch KOH (dư) thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí $CO_{2}$ (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là:

 • A. 0,45
 • B. 0,40
 • C. 0,55
 • D. 0,60

Câu 3: Khi nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch phèn nhôm amoni thì dung dịch có màu gì?

 • A. Màu xanh
 • B. Màu hồng
 • C. Không có màu gì
 • D. Màu tím

Câu 4: Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch . Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A. Không có hiện tượng gì
 • B. Có kết tủa trắng keo xuất hiện không tan trong NaOH dư
 • C. Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện , tan trong NaOH dư
 • D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện tan trong NaOH dư

Câu 5: Có 4 mẫu kim loại Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì có thể nhận ra được bao nhiêu kim loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1

Câu 6: Dãy gồm tất cả các chất tác dụng được với là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Khi cho phèn nhôm amoni () vào dung dịch $Na_{2}CO_{3}$. Hiện tượng xảy ra là:

 • A. Không có hiện tượng gì
 • B. Có kết tủa trắng keo xuất hiện và sủi bọt khí không màu mùi khai thoát ra
 • C. Có sủi bọt khí không màu thoát ra
 • D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện

Câu 8: Có các chất: . Thuốc thử cần dùng để phân biệt chúng là:

 • A.
 • B. KOH
 • C.
 • D. hoặc $FeCl_{2}$

Câu 9: Trộn 8,1 gam bột Al với bột và CuO rồi đốt nóng để tiễn hành phản ứng nhiệt nhôm một thời gian, thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch $HNO_{3}$ đun nóng được V lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) . Giá trị của V là:

 • A. 2,24
 • B. 6,72
 • C. 0,224
 • D. 0,672

Câu 10: Có thể phân biệt hai kim loại Al và Zn bằng thuốc thử là:

 • A. NaOH
 • B. HCl
 • C. HCl và
 • D. HCl và NaOH

Câu 11: Trộn 16,2 gam bột Al với 69,6 gam bột thu được hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 17,64 lít $H_{2}$ (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là:

 • A. 20%
 • B. 30%
 • C. 40%
 • D. 50%

Câu 12: Khối lượng và khối lượng than chì (C) đã dùng để sản xuất được 4,05 tấn Al, lần lượt là (cho rằng toàn bộ lượng $O_{2}$ thoát ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit )

 • A. 7,65 tấn và 1,35 tấn
 • B. 11,475 tấn và 1,35 tấn
 • C. 5,7375 tấn và 0,675 tấn
 • D. 7,65 tấn và 0,675 tấn

Câu 13: Trong công nghiệp người ta sản xuất Al bằng cách nào dưới đây?

 • A. Điện phân hỗn hợp nóng chảy của và criolit
 • B. Điện phân nóng chảy
 • C. Dùng chất khử mạnh như ,... để khử $Al_{2}O_{3}$ ở nhiệt độ cao
 • D. Dùng kim loại mạnh để khử Al ra khỏi muối

Câu 14: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng khi trộn hai dung dịch vào nhau?

 • A. và $Na_{2}CO_{3}$
 • B. và $NaHCO_{3}$
 • C. NaOH và
 • D. NaCl và

Câu 15: Khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch vào dung dịch $Al(NO_{3})_{3}$.Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A. Không có hiện tượng gì
 • B. Có kết tủa trắng keo xuất hiện không tan trong
 • C. Có kết tủa màu trắng xuất hiện , tan trong
 • D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện tan trong

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 11,5 gam Na vào 400 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l thu được dung dịch X. Dung dịch X hòa tan vừa đủ 8,1 gam Al thu được dung dịch Y. Dung dịch Y làm quỳ tím hóa xanh. Giá trị của a là:

 • A. 3,5
 • B. 1,0
 • C. 2,0
 • D. 0,5

Câu 17: Có hỗn hợp 2 chất rắn . Nếu cho 9 gam hỗn hợp trên tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít $H_{2}$ (đktc). Nếu cũng cho hỗn hợp trên tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư sinh ra 7,84 lít khí $H_{2}$ (đktc). Số gam $Al_{2}O_{3}$ trong hỗn hợp là:

 • A. 5,1 gam
 • B. 2,55 gam
 • C. 1,5 gam
 • D. 3,9 gam

Câu 18: Hòa tan 2,7 gam bột Al vào 100 ml dung dịch gồm 0,3M và NaOH 0,8M sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít hỗn hơp khí (đktc). Giá trị của V là:

 • A. 0,672
 • B. 1,008
 • C. 1,344
 • D. 1,512

Câu 19: Khi cho từ từ đến dư dung dịch loãng vào dung dịch $Na[Al(OH)_{4}]$. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A. Không có hiện tượng gì
 • B. Có kết tủa trắng keo xuất hiện không tan trong
 • C. Có kết tủa màu hồng xuất hiện , tan trong
 • D. Có kết tủa trắng xuất hiện , tan trong

Câu 20: Hòa tan 5,4 gam nột Al vào 150ml dung dịch chứa 1M và $Cu(NO_{3})_{2}$ 1M. Kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

 • A. 10,95
 • B. 13,20
 • C. 13,80
 • D. 15,20

Câu 21: Điện phân nóng chảy với cường độ I=9,65A trong thời gian 3000s thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất điện phân là:

 • A. 70%
 • B. 80%
 • C. 90%
 • D. 100%

Câu 22: Người ta điều chế bằng cách cho Al tác dụng với S được nug nóng chảy trong khí $H_{2}$ hoặc khí $CO_{2}$ dư. Phản ứng này không được thực hiện trong không khí vì:

 • A. Một phần Al sẽ tác dụng với trong không khí tạo $Al_{2}O_{3}$
 • B. Một phần S sẽ tác dụng với trong không khí tạo $SO_{2}$
 • C. sẽ sinh ra tác dụng với hơi nước tạo $Al(OH)_{3}$ và $H_{2}S$
 • D. sẽ sinh ra tác dụng với $O_{2}$ trong không khí tạo $Al_{2}O_{3}$ và so2

Câu 23: Muốn điều chế trong phòng thí nghiệm ta:

 • A. Cho dung dịch vào dung dịch NaOH
 • B. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch
 • C. Điện phân dung dịch
 • D. Cho dung dịch dư vào dung dịch $AlCl_{3}$

Câu 24: Chất không có tính chất lưỡng tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 25: Trộn dung dịch chứa a mol với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

 • A. a: b = 1: 5
 • B. a: b > 1: 4
 • C. a: b = 1: 4
 • D. a: b < 1: 4

Câu 26: Từ dung dịch và dung dịch NaOH điều chế ra kim loại Al thì số phản ứng ít nhất cần dùng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 29 hóa học 12: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm


 • 15 lượt xem