Trắc nghiệm hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 40:Nhận biết một số ion trong dung dịch. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để tách riêng các ion ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các hóa chất nào sau đây?

 • A. Các dung dịch
 • B. Các dung dịch
 • C. Các dung dịch
 • D. Các dung dịch

Câu 2: Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion: . Các dung dịch đó là:

 • A.
 • B.

 • C.

 • D.

Câu 3: Dung dịch chứa các ion sau: . Muốn loại bỏ được nhiều ion ra khỏi dung dịch (mà không đưa thêm ion mới vào) có thể cho tác dụng với chất nào sau đây?

 • A. dd

 • B. dd

 • C. dd NaOH

 • D. dd

Câu 4: Cho hõn hợp FeS và tác dụng với dung dịch $HNO_{3}$ loãng dư thu được dung dịch A chứa các ion nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Trong phản ứng: . X có thể là chất nào sau đây?

 • A.
 • B. S
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho phản ứng sau: . Cho biết kết tủa được tạo ra có màu gì?

 • A. Màu trắng
 • B. Màu nâu đỏ
 • C. Màu tím
 • D. Màu đen

Câu 7: Khi cho tác dụng với axit $H_{2}SO_{4}$ (loãng) và nước vôi trong (dư) có hiện tượng gì xảy ra?

 • A. Không hiện tượng
 • B. Tạo kết tủa đen
 • C. Nước vôi trong vẩn đục
 • D. Tạo dung dịch keo

Câu 8: Có hai ion và $Ba^{2+}$ cùng nằm trong một dung dịch. Nhận biết 2 ion này bằng cách dùng :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Hòa tan 45,9 gam kim loại M bằng dung dịch loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol $N_{2}O$ và 0,9 mol NO. Kim loại M là:

 • A. Mg
 • B. Fe
 • C. Al
 • D. Zn

Câu 10: Dung dịch X chứa 5 loại ion và 0,2 mol $Cl^{-}$ và 0,2 mol $NO_{3}^{-}$. Thêm dần V lít dung dịch $K_{2}CO_{3}$ 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là:

 • A. 150
 • B. 200
 • C. 250
 • D. 300

Câu 11: Một dung dịch X chứa các ion : và $Cl^{-}$. Chia X thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 0,58g kết tủa và 0,672 lít khí (đktc)

- Phần 2 tác dụng với dung dịch dư thu được 4,66g kết tủa.

Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch X là:

 • A. 3,055g
 • B. 4,110g
 • C. 5,110g
 • D. 6,110g

Câu 12: Một dung dịch có chứa 2 cation 0,1 mol và $Al^{3+}$ 0,2 mol và 2 anion là $Cl^{-}$ x mol và $SO_{4}^{2-}$ y mol. Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan. Tổng số mol của 2 anion là:

 • A. 0,4
 • B. 0,5
 • C. 0,6
 • D. 0,7

Câu 13: Cho một mẩu Na vào 100ml dung dịch HCl 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng Na đã dùng là:

 • A. 4,6 gam
 • B. 0,46 gam
 • C. 2,3 gam
 • D. 9,2 gam

Câu 14: Trong một cốc nước chứa 0,01 mol ; 0,02 mol $Ca^{2+}$; 0,04 mol $Mg^{2+}$; 0,09 mol $HCO_{3}^{-}$ còn lại là $Cl^{-}$ và $SO_{4}^{2-}$. Trong số các chất sau: $Na_{2}CO_{3}, BaCO_{3}, NaOH, K_{3}PO_{4}, Ca(OH)_{2}, HCl$, số chất có thể làm mềm nước trong cốc là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 15: Cho 2 cốc nước chứa các ion:

Cốc 1:

Cốc 2:

Để khử hoàn toàn tính cứng của nước ở cả 2 cốc nước người ta:

 • A. Cho vào 2 cốc dung dịch NaOH dư
 • B. Đun sôi một hồi lâu hai cốc nước
 • C. Cho vào hai cốc nước một lượng dư dung dịch
 • D. Cho vào hai cốc nước dung dịch

Câu 16: Dung dịch Y chứa 0,1 mol , 0,3 mol $Mg^{2+}$, 0,4 mol $Cl^{-}$, y mol $HCO_{3}^{-}$. Cô cạn dung dịch Y lượng muối khan thu được là:

 • A. 25,4 g
 • B. 49,8 g
 • C. 37,4 g
 • D. 30,5 g

Câu 17: Các tập hợp ion sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cho dung dịch chứa các ion sau : . muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng :

 • A. dung dịch vừa đủ .
 • B. dung dịch vừa đủ.
 • C. dung dịch KOH vừa đủ.
 • D. dung dịch vừa đủ.

Câu 19: Không thể có dung dịch chứa đồng thời các ion

 • A.
 • B. .
 • C.
 • D. A và C đúng.

Câu 20: Khi cho ion tác dụng với dung dịch kiềm sẽ có hiện tượng:

 • A. Tạo kết tủa màu trắng xanh để lâu sẽ hóa nâu đỏ
 • B. Tạo kết tủa nâu đỏ
 • C. Tạo phức trắng
 • D. Không hiện tượng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 40 hóa học 12: Nhận biết một số ion trong dung dịch


 • 89 lượt xem