Giải bài 42 hóa học 12: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Nhận biết các cation

Cation

Thuốc thử

Giải thích

Hiện tượng

NH4+

NaOH

NH4+ + NaOH → Na+ + NH3­ + H2O

Bọt khí không màu thoát ra làm xanh quỳ tím ẩm

Ba2+

SO42-

Ba2+ + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2Na+

Kết tủa trắng

Fe2+

NaOH

Fe2+ + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + 2Na+

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Kết tủa trắng xanh

hóa nâu trong không khí

Fe3+

NaOH

Fe3+ + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3Na+

Kết tủa nâu đỏ

Al3+

NaOH

Al3+ + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3Na+ (1)

Al(OH)3¯ + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)

Tạo kết tủa keo

trắng (1) tan được

trong NaOH dư (2)

Cu2+

NH3

Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → 2NH4+ + Cu(OH)2 (1)

Cu(OH)2 + 4NH3 → Cu(NH3)4(OH)2 (2)

Kết tủa xanh lam

tan được trong NH3

dư tạo màu xanh

đặc trưng

2. Nhận biết các anion

Anion

Thuốc thử

Giải thích

Hiện tượng

Cl-

AgNO3

Cl- + AgNO3 → AgCl ↓ + NO3-

↓ trắng (không tan trong môi trường axit)

SO42-

BaCl2

BaCl2 + SO42- → BaSO4 + 2Cl-

↓ trắng (không tan trong môi trường axit)

NO3-

H2SO4, Cu, to

3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch màu xanh, khí hóa nâu trong không khí

CO32-

HCl

CO32- + 2HCl → 2Cl- + CO2­ + H2O (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (2)

Sủi bọt khí không màu làm đục nước vôi trong

S2-

Pb(NO3)2

hoặc Cu(NO3)2

S2- + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NO3-

(S2- + Cu(NO3)2 → CuS ↓ + 2NO3-)

Kết tủa đen

3. Nhận biết một số chất khí

Khí

Thuốc thử

Giải thích

Hiện tượng

CO2

Ba(OH)2

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

↓ trắng

SO2 (mùi hắc)

Nước brom

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Mất màu nước brom

Cl2 (mùi sốc, màu vàng)

KI + hồ tinh bột

Cl2 + 2KI → 2KCl + I­2

Chuyển màu xanh tím

H2S ( mùi trứng thối)

Cu2+ , hoặc Pb2+

H2S + Cu2+ → CuS + 2H+

↓ đen

NH3 ( mùi khai)

Quỳ tím ẩm

Dung dịch NH3 có tính bazo

Quỳ tím chuyển màu xanh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 180 SGK)

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 180 SGK)

Có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?

A. Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2.
B. Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2.
C. Bốn dng dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2.
D. Cả 5 dung dịch.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 180 SGK)

Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4, và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?

A. Dung dịch NaCl

B. Hai dung dịch NaCl và KHSO4

C. Hai dung dịch KHSO4 và CH3NH2

D. Ba dung dịch NaCl, KHSO4 và Na2CO3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 180 SGK)

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 180 SGK)

Có hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng .

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 12 bài 42:Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ


  • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan