Giải bài 4 hóa học 12: Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Là bài cuối cùng của chương este , lipit. Với bài này KhoaHoc xin gửi tới các bạn nội dung tổng hợp, trọng tâm của các bài trước dựa theo chương trình sách giáo khoa lớp 12.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Khái niệm

  • Khi thay nhóm OH của nhóm cacboxyl trong phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta được hợp chất este.
  • Đặc điểm cấu tạo: Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm COOR, với R là gốc hiđrocacbon.
  • Este no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n ≥ 2
  • Chất béo là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol

2. Tính chất hóa học

  • Phản ứng thủy ngân , xúc tác axit:

  • Phản ứng xà phòng hóa:

  • Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 18 sgk hóa học 12

So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 18 sgk hóa học 12

Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 18 sgk hóa học 12

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ 2 : 1.

Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 18 sgk hóa học 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5:Trang 18 sgk hóa học 12

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 18 sgk hóa học 12

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl fomat.
B. etyl propionate.
C. etyl axetat.
D. propyl axetat.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 18 sgk hóa học 12

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là :

A. C2H4O2
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C5H8O2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 18 sgk hóa học 12

0,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng.

A. 22%
B. 42,3%
C. 57,7%
D. 88%.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 4: Luyện tập: Este và chất béo (P2)


  • 60 lượt xem
Chủ đề liên quan