Giải câu 8 bài 4 Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 18 sgk hóa học 12

0,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng.

A. 22%
B. 42,3%
C. 57,7%
D. 88%.

Bài làm:

Câu 8:

Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y

CH3COOH + NaOH → CH3COONa

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

Ta có nNaOH = 150/(100.40) = 0,15 (mol)

Ta có hệ phương trình:

x + y = 0,15

60x + 80y = 10,4

=>x= 0,1 mol ; y = 0,05 mol

% khối lượng Etyl axetat là :

%metyl axetat = (0,05.88/10,4).100 = 0,15 (mol)

Vậy chọn đáp án B

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021