Giải câu 2 Bài 9 Amin

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 44- sgk hóa 12

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

A. Nhận biết bằng mùi;
B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;
C. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3;
D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đặc.

Bài làm:

Chọn đáp án D

Khi đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đặc thì thấy xuất hiện hạt trắng trên đũa thủy tinh đó là muối CH3NH3Cl.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021