Giải câu 7 Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 119 SGK)

Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc).

Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp.

Bài làm:

Ta có: nCO2 = 2,016 / 22,4 = 0,09 (mol)

Gọi số mol của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp là x, y.

=>100x + 84y = 8,2 (g)

PTHH:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2

Từ hai phương trình phản ứng => x + y = 0,09 => x = 0,04; y 0,05

=>mCaCO3 = 0,04.100 = 4 (gam)

mMgCO3 = 84.0,05 = 4,2 (gam).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021