Giải câu 1 Bài 10 : Amino axit

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 48/SGK)

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Bài làm:

Đáp án C

Nhóm NH2 vị trí γ

H2N – CH2 – CH2– CH2 – COOH

=>Tương tự nhóm NH2 ở vị trí β, α

H2N – CH2 – CH(CH3)COOH

CH3 – C(NH2)(CH3)COOH

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021