Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 204 SGK)

Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sauài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là

A. Mẫu 1, 4.

B. Mẫu 2, 3.

C. Mẫu 1, 2.

D. Cả 4 mẫu.

Bài làm:

Đáp án D

Cả 4 mẫu đất đã bị ô nhiễm chì vì hàm lượng chì đều trên 100ppm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021