Giải câu 4 Bài 23: Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 103 SGK)

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng kết thúc thu được 5,376 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Bài làm:

Đáp án B

nH2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol

Gọi kim loại cần tìm là M có hóa trị n

M → Mn+ + ne

0,48/n 0,48

2H+ + 2e → H2

0,48 0,24

=>Số mol của kim loại M là 0,8/n

=>MM = 9,6 /(0,48/n) = 20n

=>n = 2 thì M = 40 =>Kim loại canxi (Ca = 40)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021