Giải câu 5 Bài 11 Peptit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 55/SGK)

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

Bài làm:

Mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt mà một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4 % Fe

=>Khối lượng của một phân tử hemoglobin là : 56/0,4% = 14000u

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021