Giải câu 1 Bài 32: Hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 145 SGK)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :

bài 32: Hợp chất của sắt

Bài làm:

(1) 4FeS2 + 11O2 →(to) 2Fe2O3 + 8SO2

(2) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

(3) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(4) 2Fe(OH)3 →(to) Fe2O3 + 3H2O.

(5) Fe2O3 + 3CO →(to) 2Fe + 3CO2.

(6) FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O.

(7) FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021