Giải câu 2 Bài 34: Crom và hợp chất của crom

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 155 SGK)

Cấu hình electron của Cr3+

A. [Ar]3d5.

B. [Ar]3d4.

C. [Ar]3d3.

D. [Ar]3d2.

Bài làm:

Đáp án C

Cấu hình electron của Cr3+ là [Ar]3d3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021