Giải câu 8 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 8.(Trang 82 SGK)

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?

A. 36,7 gam

B. 35,7 gam

C. 63,7 gam

D. 53,7 gam.

Bài làm:

Đáp án A

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

M + 2HCl → MCl2 +H2

nH2 = 0,6/2 = 0,31 (mol)

Từ phương trình hóa học => nHCl = 0,6.2 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkim loại + mHCl = mmuối + mH2

=> mmuối = 15,4 + 0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021