Giải câu 1 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 111 SGK)

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1.

B. ns2.

C. ns2np1.

D. (n-1)dxnsy.

Bài làm:

Đáp án A

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là ns1.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021