Giải câu 5 Bài 34: Crom và hợp chất của crom

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 155 SGK)

Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxit và 1 mol crom(III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xét xem natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn hay chưa ?

Bài làm:

nO2 = 48 / 32=1,5 (mol).

PTHH: 2Na2Cr2O7 →(to) 2Na2O+ 2Cr2O3 + 3O2

Theo PTHH =>n Na2Cr2O7 = 1,5.2/3 = 1 (mol)

Mà ban đầu Na2Cr2O7 có 2 mol

=> Na2Cr2O7 chưa bị phân hủy hết.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021