Giải thí nghiệm 1 Bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim loại

  • Quan sát, so sánh lượng bọt khí hiđro thoát ra ở các ống nghiệm trên.
  • Rút ra kết luận và mức độ hoạt đông của các kim loại.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim loại

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, …
  • Hóa chất: dung dịch HCl, 3 mẩu Al, Fe, Cu có kích thước tương đương.

Cách tiến hành:

  • Lấy 3 ống nghiệm, mỗi ống đựng 3 ml dung dịch HCl loãng. Cho 3 mẫu kim loại có kích thước tương đương là Al, Fe, Cu vào 3 ống nghiệm.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ta thấy, ở ống nghiệm chứa Al khí thoát ra mạnh nhất, sau đó đến ống nghiệm chứa Fe, và ống nghiệm chứa Cu không thoát ra khí.
  • Do mức độ hoạt động của Al > Fe > Cu nên tốc độ thoát khí của Al > Fe >Cu

Kết luận:

  • Mức độ hoạt động của kim loại Al > Fe > Cu.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021