Giải câu 2 Bài 12: Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 58/SGK)

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?

A. HCl;

B. H2SO4;

C. NaOH;

D. Quỳ tím.

Bài làm:

Đáp án C

C2H5NH2 trong H2O có môi trường kiềm nên không phản ứng với NaOH

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021