Giải câu 1 Bài 31: Sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 141 SGK)

Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

A. Na, Mg, Ag ;

B. Fe, Na, Mg;

C. Ba, Mg, Hg ;

D. Na, Ba, Ag.

Bài làm:

Đáp án B

Các kim loại đều phản ứng với dung dịch CuCl2 là Fe, Na, Mg.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021