Giải câu 2 Bài 21: Điều chế kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 98 SGK)

Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài làm:

Từ Cu(OH)2 điều chế Cu

Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

CuO + H2 →(to) Cu + H2O

Từ MgO điều chế Mg

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCl2 →(đpnc) Mg + Cl2

Từ Fe2O3 điều chế Fe

Fe2O3 + 3H2 →(to) 2Fe + 3H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021