Giải câu 9 Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 9. (Trang 101 SGK)

Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

Bài làm:

Đáp án D

Ag không tan trong dung dịch H2SO4 loãng.

Ba tạo kết tủa với dung dịch H2SO4 loãng.

Fe, Al, Mg tan trong dung dịch H2SO4 loãng.

Hòa tan Ba vào nước được Ba(OH)2.

Al tan trong Ba(OH)2 dư. Sắt tạo kết tủa trắng xanh để một thời gian hóa nâu , còn magie tạo kết tủa trắng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021